ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Artikel 1: Gelding
Door het accepteren van een aanbod, het plaatsen van een bestelling of het geven van een opdracht, aanvaardt de koper uitdrukkelijk onderhavige algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud.

Artikel 2: Offertes en Prijzen
Elke offerte gedaan door CONTEXT BVBA in welke vorm ook, algemeen of bijzonder, bindt CONTEXT BVBA slechts na schriftelijke bevestiging van aanvaarding van het order aan de koper. Wanneer, tussen de aanvaarding van het order en de datum van levering de prijzen van materialen of van lonen of van sociale lasten of andere kosten met meer dan 5% stijgen wordt deze stijging in dezelfde verhouding doorgerekend aan de koper die daarvan, voorafgaand aan de levering, schriftelijk wordt ingelicht met mededeling dat deze prijsverhoging voor hem bindend is.

Artikel 3: Levering
1. In het geval dat de uiterste leveringsdatum op de bestelbon is aangegeven, is deze van strikte toepassing. Zijn de goederen niet ten laatste op de uiterste leveringsdatum ter beschikking van de koper, dan kan de koper per aangetekend schrijven de uitvoering van de overeenkomst vorderen binnen een termijn van 3 weken na de verzending van dat schrijven. Indien de verkoper binnen deze periode van 3 weken nog in gebreke blijft, heeft de koper de mogelijkheid om de overeenkomst onmiddellijk van rechtswege te ontbinden, mits kennisgeving aan de verkoper. In dat geval heeft hij recht op teruggave van alle reeds betaalde sommen. 2. Punt 1 is evenwel niet van toepasssing indien de leveringsdatum niet kan worden nageleefd wegens niet-voorzienbare omstandigheden, onafhankelijk van de wil van de verkoper, binnen de 14 dagen nadat hij kennis had van het bestaan van deze omstandigheden en ten laatste op de voorziene leveringsdatum, de koper hiervan verwittigt. Alle door CONTEXT BVBA verkochte goederen worden geleverd in onze magazijnen. De koper draagt zorg voor en betaalt het transport naar de door hem gekozen plaats. De aanvaarding der goederen gebeurt in onze magazijnen voor de belading van het transportmiddel. Het risico gaat over op het moment dat de verkoper de goederen ter beschikking stelt van de koper.

Artikel 4: Ontvangst en Controle
Overeenkomstig artikel 3 geschiedt de levering in onze magazijnen en derhalve ook de aanvaarding. De controle op de hoeveelheid, de afmetingen, het gewicht, textiel- en drukkleuren of de verpakking van het geleverde berust bij de koper. Indien niet terstond wordt gereklameerd, zijn de gegevens op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen of dergelijke documenten vermeld, als juist erkend. Alle overige bemerkingen moeten uiterlijk binnen acht dagen na ontvangst door de koper bij de verkoper schriftelijk zijn ingediend. Bemerkingen geven de koper niet het recht om de betaling op te schorten.

Artikel 5: Garantie
De waarborg kan hoogstens die zijn dewelke door de fabrikant wordt verstrekt en onder de hierna vermelde beperkingen. Garantie wordt voor zichtbare gebreken uitgesloten vanaf de aanvaarding der goederen in onze magazijnen en voor verborgen gebreken wordt –behalve in geval van opzet onzerzijds – slechts garantie verleend indien ervoor omstandig en geldig wordt geprotesteerd binnen de acht dagen na levering. In dat laatste geval is onze garantie beperkt tot de vervanging door gelijkwaardige goederen, waarbij alle kosten, zoals transport, verzekering en dergelijke meer door de koper worden gedragen, en met uitdrukkelijke uitsluiting van alle onrechtstreekse schade, uit welke hoofde ook, zij het aan personen, voorwerpen of aan de goederen zelf. De waarborg
vervalt indien de bij de leveringen meegedeelde onderhoudsvoorschriften niet worden nageleefd, indien er een verkeerd gebruik is geweest van het geleverde, indien de klant zonder enige uitdrukkelijke instemming veranderingen of herstellingen aan het geleverde heeft aangebracht. De klachten moeten schriftelijk worden ingediend.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
a) Zolang de koper niet volledig aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, waaronder volledige betaling in hoofdsom, kosten en intresten, blijven alle geleverde goederen eigendom van CONTEXT BVBA, onverminderd het feit dat de koper vanaf het moment van levering het risico draagt voor verlies of beschadiging der goederen, door welke oorzaak ook
ontstaan en/of voor schade door deze goederen veroorzaakt. Vooraleer de koper volledig aan al zijn verplichtingen voldaan heeft mag hij de goederen niet aan derden overdragen en blijven zij volledig eigendom van CONTEXT BVBA. In geval van overdracht wordt de verkoopprijs onmiddellijk opeisbaar, onverminderd alle andere rechten van CONTEXT BVBA. Onverminderd alle andere rechten wordt CONTEXT BVBA onherroepelijk door de koper gemachtigd om, indien deze laatste zijn verplichtingen niet of niet tijdig nakomt, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst de geleverde goederen terug te nemen.

b) De koper verbindt zich ertoe de door CONTEXT BVBA gebruikte merken, tekening, modellen (snit, stoffen, details, ..) octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten niet na te maken of te kopiëren. Ingeval van namaak, zelfs gedeeltelijk, is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 3.720,00 € per nagemaakt of gekopieerd stuk, onverminderd het recht van CONTEXT BVBA de vergoeding van haar volledige schade in rechte te eisen. De koper verbindt zicht ertoe elke inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht van CONTEXT BVBA waarvan hij kennis zou krijgen onverwijld schriftelijk mede te delen aan CONTEXT BVBA.

Artikel 7. Overmacht
Elk geval van overmacht of toeval bevrijdt CONTEXT BVBA van om het even welke verbintenis, zonder aanspraak op schadevergoeding. In geval CONTEXT BVBA afhankelijk is van leveringen van derden zijn voormelde bepalingen eveneens toepasbaar ingevolge overmacht of toeval in hoofde van onze leverancier waardoor de leveringen vertraging zouden oplopen. Worden ondermeer, maar niet uitsluitend, als gevallen van overmacht beschouwd: ongevallen, materiaalbreuk, uitzonderlijke verkeershinder, uitzonderlijke klimatologische toestanden zoals sneeuw, werkstakingen, lockouts.

Artikel 8. Betalingen
1. Elke factuur is contant betaalbaar te Geel, zonder korting, tenzij andersluidende schriftelijke overeenkomst. 2. Bij niet-betaling van facturen op de overeengekomen vervaldag wordt het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met intresten aan de rentevoet berekend overeenkomstig de bepalingen van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de Betalingsachterstand bij Handelstransacties. 3. Buiten en boven dat bepaald is in artikel 8.2 wordt elke niet op de vervaldag betaalde factuur van rechtswege verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het verschuldigde factuurbedrag met een minimum van 50,00 € ten titel van forfaitaire schadevergoeding en zulks ter dekking van onze bijkomende administratieve kosten, debiteurenbewaking, onbeschikbaarheid der fondsen en dergelijke. De vergoeding blijft verschuldigd ook wanneer de factuur in hoofdsom alleen laattijdig wordt betaald. 4. Bezwaren tegen facturen zijn slechts ontvankelijk wanneer zij uiterlijk binnen de 8 dagen na factuurdatum schriftelijk aan ons worden meegedeeld. 5. Betalingen worden aangerekend eerst op intresten, dan op kosten, dan op de hoofdsom, steeds op de oudste openstaande factuur. 6. Elke niet-tijdige betaling geeft de verkoper het recht alle verdere
leveringen te schorsen.

Artikel 9: Uitsluiting
Voorwaarden koper Door de huidige algemene verkoopvoorwaarden zijn de algemene aankoop- en verkoopsvoorwaarden van de koper uitgesloten.

Artikel 10: Kleuren
Staalkleuren zijn ter informatie en kunnen een afwijking vertonen van het uiteindelijke geleverde. De drukkleuren, op verschillende ondergronden of materialen gedrukt, kunnen verschillen. Bij bijbestellingen kan het drukwerk een verschil vertonen.

Artikel 11: Rechtskeuze – Bevoegdheid
Op deze overeenkomst is uitsluitend Belgisch recht van toepassing met uitsluiting van het Weens Koopverdrag en met uitsluiting van verwijzingsregels ingevolge dewelke een buitenlands rechtsstelsel bevoegd zou zijn. In geval van betwisting zijn de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de verkoper bevoegd, onverminderd de mogelijkheid, naar keuze van de verkoper, de zaak te brengen voor een andere bevoegde rechtbank.